Zgłoszone zbiory danych osobowych do GIODO

Do maja 2018 roku Fundacja ARTeria stosowała politykę bezpieczeństwa uchwaloną uchwałą Zarządu Fundacji, która opisywała reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w sys­temach informatycznych stosowanych w Fundacji ARTeria. Opisane reguły określały granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów informatycznych wspomagających pracę. Dokument zwracał uwagę na procedury postępowania dla zapobiega­nia i minimalizowania skutków zagrożeń.

Polityka bezpieczeństwa Fundacji ARTeria została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini­stracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wa­runków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informa­tyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Fundacja ARTeria zgłosiła następujące zbiory danych osobowych Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych:

  1. Uczestnicy debat w ramach projektu „Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność”.
  2. Uczestnicy projektu  „Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność”.
  3. Uczestnicy konkursów organizowanych w ramach projektu „Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność”.
  4. Wolontariusze Fundacji ARTeria.
  5. Uczestnicy projektów i programów Fundacji ARTeria.
  6. Centralna baza danych Fundacji ARTeria.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE Zarząd Fundacji ARTeria uchwalił i wprowadził w maju 2018 r. nowe zasady (RODO), w tym m.in. rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania.